• Slide 1
 • Slide 2
 • Slide 3
 • Slide 4
 • Slide 5
 • Slide 6
 • Slide 7
 • Slide 8
 • Slide 9

Wycena nieruchomości

Zawód rzeczoznawcy majątkowego powołany został zapisami ustawy z dnia z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. Nr 0, poz. 518).

Rzeczoznawca majątkowy, w świetle zapisów cytowanej ustawy, to osoba fizyczna posiadająca uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości. Uprawnienia zawodowe rzeczoznawcy majątkowego nadają mu wyłączne prawo do określenia wartości nieruchomości oraz maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością. Dokumentem, jaki sporządza rzeczoznawca majątkowy wyceniający składniki mienia, jest operat szacunkowy. Oprócz formy operatu szacunkowego rzeczoznawca majątkowy może sporządzać opracowania i ekspertyzy dotyczące rynku nieruchomości, doradztwa, efektywności inwestowania w nieruchomości i ich rozwoju, wyceny wartości godziwej nieruchomości jako środków trwałych jednostek w rozumieniu ustawy o rachunkowości.

Zawód rzeczoznawcy majątkowego jest zawodem zaufania publicznego. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 grudnia 2002 r. W wyroku tym Trybunał stwierdził, że:

„rzeczoznawca swoimi usługami służy szerszemu interesowi społecznemu. Przyznany im zakres uprawnień i kompetencji świadczy o tym, że rzeczoznawcy majątkowi zostali uznani za osoby zaufania publicznego”.
 
Profesjonalne prognozowanie zjawisk zachodzących na rynku nieruchomości umożliwia uczestnictwo w Bazie Danych „ŚLĄSK” gromadzącej od 1998 roku informacje o transakcjach rynkowych nieruchomości z terenu województwa śląskiego i ościennych powiatów województw sąsiednich, zaś stosowanie zaawansowanych metod obliczeniowych oraz stały rozwój narzędzi powoduje przejrzystość i trafność procesu wyceny składników mienia oraz umożliwia właściwe monitorowanie i analizowanie rynku nieruchomości.

 Najczęściej wyceniane i opiniowane składniki mienia to:
 • grunty niezabudowane,
 • prawa do nieruchomości z zabudową mieszkalną, przemysłową, handlowa oraz inna użytkową,
 • lokale mieszkalne, użytkowe i garaże,
 • grunty i nieruchomości rolne oraz leśne,
 • maszyny, urządzenia i linie technologiczne oraz wyposażenie techniczne,
 • pojazdy, przyczepy, naczepy, urządzenia latające i pływające,
 • inne składniki majątkowe.
Usługi konsultingowe rzeczoznawstwa majątkowego dotyczą także:
 • szkód powstałych w mieniu,
 • analizy rynku nieruchomości,
due diligence nieruchomości i opłacalności inwestycji.

Wyceny realizuję zgodnie z zasadami i Kodeksami Etyki określonymi w:
 • Międzynarodowych Standardach Wyceny IVSC oraz
 • Europejskich Standardach Wyceny 2012 TEGoVA.

Kontakt

RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY mgr inż. Włodzimierz Majcherczyk
ul. Toszecka 96/14
44-117 Gliwice
32 279 31 34
0 501 278 108
wmajcher@rzeczoznawca.pl.pl