• Slide 1
 • Slide 2
 • Slide 3
 • Slide 4
 • Slide 5
 • Slide 6
 • Slide 7
 • Slide 8
 • Slide 9

Budownictwo

Potoczne rozumienie słowa rzeczoznawca odnosi się ogólnie do specjalisty, eksperta, który pełni funkcje doradczą lub orzeczenia w sprawach spornych.

Funkcję rzeczoznawcy budowlanego wprowadziła ustawa Prawo budowlane z 1994 roku (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. Nr 0 poz. 1409 z późniejszymi zmianami). Rzeczoznawca budowlany pełni samodzielną funkcję w budownictwie, polegająca na wykonywaniu ekspertyz technicznych, w określonym zakresie tematycznym, zapewniającym ich niekwestionowaną miarodajność, jest fachowcem w dziedzinie prawa budowlanego, posiada dużą wiedzę i doświadczenie w branży budowlanej. Rzeczoznawcę powinna cechować niezależność swoich sądów i opinii, wytrwałość, cierpliwość, zdolność koncentracji uwagi, samodzielność i skrupulatność. Bardzo ważną sprawą jest również spostrzegawczość, dobra pamięć i umiejętność logicznego myślenia oraz wypowiadania się w mowie i piśmie oraz…. ogólna dobra sprawność fizyczna.

Praca rzeczoznawcy polega na wydawaniu opinii i sporządzaniu ekspertyz w dziedzinie, w której się specjalizuje. Tytuł ten jest przyznawany na podstawie odpowiednich przepisów osobom o wysokich kwalifikacjach i odpowiednio dużym, udokumentowanym doświadczeniu w określonej dziedzinie i specjalizacji zawodowej. Praca w zawodzie rzeczoznawcy to duża odpowiedzialność, gdyż najczęściej trafiają do niego trudne sprawy (awarie, katastrofy, sprawy sporne) i od jego opinii zależy np. wyrok sądu czy zdrowie i życie ludzi.

Rzeczoznawcy mogą być także powoływani w innych dziedzinach przez organizacje czy stowarzyszenia, na podstawie wewnętrznych wymogów (np. rzeczoznawca PZiTB, rzeczoznawca kosztorysowy).

Zakres świadczonych usług rzeczoznawstwa budowlanego dotyczy:
 • oceny stanu technicznego budynków i budowli,
 • oznaczania przedmiotu odrębnej własności lokalu,
 • weryfikacji jakości i ilości wykonanych robót budowlanych,
 • rozliczania oraz analizy kosztów inwestycji,
 • kalkulacji wartości robót budowlanych, odszkodowań, rozliczeń pomiędzy stronami procesu budowlanego,
 • inwentaryzacji obiektów budowlanych,
 • kosztorysowania robót i obiektów,
 • okresowych przeglądów technicznych budynków,
 • nadzorów inwestorskich i pełnienia funkcji inwestora powierniczego (zastępstwo inwestycyjne),
 • kontroli i raportowania postępu robót budowlanych, inwentaryzacji robót w toku,
 • kontroli inwestycji dla procedur kredytowych,
 • opracowania warunków kontraktowych zgodnie z procedurami FIDIC,
 • opracowania warunków przetargowych: sporządzania specyfikacji technicznych, programów funkcjonalno – użytkowych,
 • due diligence inwestycji budowlanych,
 • kierowania robotami budowlanymi,
 • sprawdzania dokumentacji projektowej,
 • projektowania.

Kontakt

RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY mgr inż. Włodzimierz Majcherczyk
ul. Toszecka 96/14
44-117 Gliwice
32 279 31 34
0 501 278 108
wmajcher@rzeczoznawca.pl.pl